logo zjecie

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają."

Johann Wolfgang Goethe 

Opracowania i artykuły naukowe

Drukuj

Opracowania i artykuły naukowe przedstawiają różnorodne aspekty edukacji artystycznej i kultury muzycznej. Publikacje zamieszczone zostały w cenionych pismach, m.in.: "Konteksty Kształcenia Muzycznego", "Ars Inter Culturas", "Wychowanie Muzyczne w Szkole", "Notatki Płockie", "Kutnowskie Zeszyty Regionalne", "Rocznik Gostyniński", "Studia Płockie", "Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny", "Poradnik Muzyczny".


Opracowania i artykuły naukowe

Wybrane publikacje:

Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia ukazał się w 2012 r. Jest pracą zbiorową, przygotowaną na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie. J. Domagała jest autorem części IV raportu, w której omówione zostały możliwości samodoskonalenia systemu szkolnictwa muzycznego w Polsce. Zagadnienia ujęte zostały w następujące działy: Innowacje i eksperymenty, Relacja szkoła i środowisko lokalne, Wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowe formy kształcenia, Nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne, Szkolne zespoły muzyczne, Postulaty i propozycje dotyczące zmian systemowych w polskim szkolnictwie muzycznym. Tekst opracowany został na podstawie ogólnopolskiej ankiety adresowanej do dyrektorów szkół muzycznych, a także pism wizytatorów regionalnych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wykorzystane zostały również liczne dokumenty CEA. Wydawcą raportu jest Instytut Muzyki i Tańca, redaktorem publikacji jest prof. Wojciech Jankowski z UMFC w Warszawie.


 Raport s. 1


Monografia Kutna pt. Kutno poprzez wieki, wydana została w 2011 r. Przygotowana została pod redakcją prof. dr hab. J. Szymczaka z Uniwersytetu Łódzkiego. J. Domagała przygotował rozdziały poświęcone oświacie, kulturze i sporcie. Wydawcą monografii jest: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi, Prezydent Miasta Kutno.


Monografia Kutna

 

"Wychowanie Muzyczne" to cenione pismo poświęcone edukacji muzycznej. Pismo posiada zasięg ogólnopolski, wydawane jest w Lublinie. W tym wydawnictwie zamieszczone zostały 3 artykuły, podejmowały one problematykę kultury muzycznej w Polsce w okresie międzywojennym. Ukazane zostało zagadnienie organizacji szkolnictwa muzycznego w latach 1918-1939, działalność Organizacji Ruchu Muzycznego "ORMUZ" dla upowszechniania muzyki oraz dzieje prasy muzycznej w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego.  


Wychowanie Muzyczne 2009 s. 1


 

Duże znaczenie dla upowszechniania wiedzy o Ziemi Kutnowskiej mają "Kutnowskie Zeszyty Regionalne". Profesjonalnie redagowane pismo jest cennym źródłem informacji o przeszłości i teraźniejszości regionu. Wydawcą pisma jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W  tym wydawnictwie zamieszczonych zostało w latach 2001-2018 wiele artykułów podejmujących tematykę edukacji muzycznej oraz kultury muzycznej miasta i regionu. Przedstawiona została działalność szkół, stowarzyszeń muzycznych i instytucji państwowych. Ukazana została działalność muzyczna i pedagogiczna kompozytorów oraz artystów związanych z regionem kutnowskim. 


KZR XVI s. 1

 

 

„Notatki Płockie” mają bardzo duży wkład w dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o Mazowszu Płockim. Periodyk wydawany jest przez Towarzystwo Naukowe Płockie. W tym piśmie ukazało się kilka artykułów ukazujących dzieje edukacji i kultury muzycznej w Płocku w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ukazane zostały dzieje Płockiego Towarzystwa Muzycznego, Klubu Artystycznego Płocczan, Towarzystwa Muzycznego "Lira" oraz szkolnictwa muzycznego w Płocku. Zamieszczone zostały także artykuły o charakterze biograficznym, ukazujące wybitnych przedstawicieli płockiego środowiska muzycznego.


Notatki Pockie 2007 s. 1

 

 

W "Roczniku Gostynińskim" - regionalnym piśmie naukowym ukazało się kilka artykułów podejmujących problematykę edukacji muzycznej i kultury regionu. Wydawcą pisma było Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe. 


Rocznik Gostyniski 2007 s. 1

                     

W cenionym piśmie „Poradnik Muzyczny” wydawanym w Łodzi zamieszczone zostały publikacje przedstawiające dzieje Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie oraz popularyzatorską działalność organizacji Ruchu Muzycznego "ORMUZ" w latach 1934-1939.


Poradnik Muzyczny 2006 s. 1

  

Wydawcą "Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego" jest Archiwum Państwowe w Płocku. W tej publikacji zamieszczone zostały artykuły ukazujące działalność Ludowego Instytytutu Muzycznego w Łodzi - Oddział Płocki oraz dzieje rodziny Pruszaków, właścicieli majątku ziemskiego Kunki.


Rocznik Archiwalny 2015 s. 1


W publikacji pt. Płocczanie znani i nieznani wydanej w Płocku w 2007 r. zamieszczonych zostało kilka biogramów znanych muzyków i pedagogów.


Pocczanie znani i nieznani 2007

 

 

Website designed by PC-Design | Copyright by Jarosław Domagała